ป้ายกำกับ: สปสช.

21 ก.พ.

พนักงานลูกจ้าง อบต.-เทศบาล เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย

สปสช. พร้อมเป็นหน่วยงานกลางสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลแก่บุคลากรของ อบต.-เทศบาล เสริมความมั่นคงสิทธิรักษาพยาบาลบุคลากร อปท. เจ็บป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐไม่ต้องสำรองจ่าย ลูกจ้าง พนักงาน อปท.ใน 8 จังหวัดภาคกลางตอนบนได้เฮ รักษาได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐ  เพื่อให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น
หลังจากนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุขเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านหลักประกันสุขภาพ และบูรณาการสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 3 กองทุนให้เสมอภาคเท่าเทียม

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ในฐานะหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแทนประชาชนจึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ”เรื่องการคุ้มครองความมั่นคงด้านสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย” ร่วมกับ

 • สมาคมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล 
 • สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
 • สมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 • สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 • สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ 

เพื่อดำเนินการจัดทำระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรองรับระบบดังกล่าวตามบันทึกความร่วมมือซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดระบบใช้พร้อมกันทั่วประเทศ

 ซึ่ง สปสช.จะเตรียมการตั้งฐานข้อมูลผู้มีสิทธิกองทุนบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานจริง โดยผู้มีสิทธิในกองทุนบุคลากร อปท. จะสามารถเริ่มใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้หากระบบดำเนินงานไปได้ 100% ก็จะทำให้บุคลากรในหน่วยงาน อปท. เกิดความมั่นใจด้านสิทธิการรักษาพยาบาลมากขึ้น ตลอดจนได้รับความสะดวกหากเจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างไร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง)

สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต

เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี เขต 9 นครราชสีมา เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฏร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 13 กรุงเทพมหานคร สปสช.สาขาจังหวัด
มลูนิธิ/โครงการ

มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
ข้อมูลสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ(สช.)
error: Content is protected !!