Tag: ยาจ่ายโดยเภสัชกร

ภาพรายการยาที่ห้ามจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป ใช้ได้เฉพาะตามใบสั่งแพทย์ หรือ เภสัชกร

ยาตามรายการตามภาพข้างต้นเป็นยาอันตราย ห้ามขายโดยคนที่ไม่ใช่เภสัชกร

ยาสามัญ = ขายได้ทั่วไป
ยาอันตราย = ให้เภสัชขาย
วัตถุออกฤทธิ์ = แพทย์/ใบสั่ง
สรุปคือ ยาอันตรายให้จ่ายโดยเภสัชกร
โดย ภญ. สุภาวดี  เปล่งชัย รพ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด