Where is Center

อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่

ทำไมคนเราควรต้องทำประกันชีวิต

16 min read

จะว่ากันไปแล้ว เราหนีคำว่าประกันไม่พ้นจริงๆ เพราะชีวิตประจำวันเราหันหน้าหันหลังรอบตัวเราก็ล้วนแต่ถูกบังคับให้มีประกัน ทั้งประกันโดยสมัครใจและภาคบังคับ และรัฐสวัสดิการ

  • บ้านก็ต้องทำประกันภัย
  • รถที่ขับก็ต้องประกันตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

เมื่อหันมาหาตัวเราเองก็ต้องถามว่า ทำไมเราไม่ทำให้ชีวิตเรามั่นคงด้วยการสร้างหลักประกันให้ชีวิตด้วยการสมัครใจบ้าง?

คนไทยมีความกลัวอย่างหนึ่งคือ กลัวตัวแทนประกันเสนอขาย เหตุเพราะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ และกลัวต้องเสียเงิน กลับกันประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนา และพัฒนาแล้วกับมุ่งแต่จะหาหลักประกันชีวิต ด้วยการซื้อแบบสมัครใจ

ชาวญี่ปุ่นติดอันดับที่ทำประกันชีวิตเป็นวงเงินคุ้มครองสูงสุดหรือราว 89,000 ดอลลาร์ดอลลาร์ต่อคนเทียบกับชาวสหรัฐฯและแคนาดาที่ตกราว 39,000 ดอลลาร์เท่ากัน ฮอลแลนด์ 32,000 ดอลลาร์และฝรั่งเศส 24,000 ดอลลาร์ ต่อคนซึ่งนับว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเหตุผลเพราะญี่ปุ่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นยอดแห่งนักวิตกกังวลทีเดียว

และเหตุผลของการทำประกันชีวิตของชาวญี่ปุ่นนั้นผู้ซื้อกรมธรรม์กว่าครึ่งหนึ่งต้องการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวในกรณีที่ต้องเสียชีวิตไป ทว่าในระยะหลังผู้ซื้อประกันจำนวนไม่น้อยเริ่มให้ความสนใจกับกรมธรรม์ประเภทที่ครอบคลุมถึงด้านการรักษาพยาบาลและการประกันรายได้หลังจากเกษียณและทางบริษัทประกันเองต่างก็รู้ช่องทางนี้ดีจึงมักเพิ่มข้อเสนอเหล่านี้เข้าไปในธุรกิจของตนด้วย

ดังนั้นเหตุที่คนเราต้องทำประกันชีวิต เนื่องจากคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ล้วนตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของชีวิตเรา

วันนี้หลายคนอาจกำลังเป็นตัวหลักและตัวหาเงินหลักของครอบครัวหลายชีวิต
วันนี้หลายคนอาจมีรายได้นับหมื่นนับแสนบาท หล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัว

แต่…วันหน้าอาจไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเสาหลักของครอบครัว

อายุสั้น
หากเสาหลักครอบครัวมีอายุสั้น ต้องจากไปก่อนเวลาอันควร แต่ภาระต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่ เช่น ภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายของครอบครัว การศึกษาบุตร ซึ่งภาระต่างๆเหล่านี้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
นักธุรกิจต้องจากไปก่อนเวลาอันควร ภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก็ยังคงอยู่ดังเดิม ภาระหนี้สินใครจะรับผิดชอบ หากไม่มีการทำประกันชีวิตเอาไว้

อายุยืน
การมีอายุยืนดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนา แต่การอายุยืนหากมองอีกด้านก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกัน ปัญหาก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ไม่ได้เตรียมไว้อย่างเพียงพอ ต้องอยู่อย่างขัดสนเมื่อตอนอายุมากขึ้น บางครั้งจะต้องเป็นภาระให้กับลูก หลานหรือสังคม ดังนั้นหากเรามีอายุยืนเท่าใด จะต้องมีการเตรียมการสำหรับอนาคตเผื่อไว้ให้มากยิ่งขึ้น

การเจ็บป่วยและทุพพลภาพ
การประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ย่อมมีผลต่อการทำงาน และการหารายได้ของคนเรา ถ้าทำงานไม่ได้เป็นเวลานานๆ ก็ทำให้เป็นปัญหาขาดรายได้จำนวนมาก บางคนถึงกับเป็นภาระกับคนอื่นไปจนตลอดชีวิต

โดยสรุปการประกันชีวิตคือ สัญญา ที่ทำขึ้นระหว่างผู้เอาประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่าย เงินจำนวนหนึ่งตามสัญญาให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ตามสัญญา ในกรณีที่เสียชีวิตหรือจ่ายเงินชดเชยรายได้ในกรณีที่บาดเจ็บหรือทุพพลภาพ ซึ่งเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระนั้น ขึ้นอยู่กับแบบประกันชีวิตที่เลือก ทุนประกันที่ต้องการ เพศ อายุ สุขภาพ และรูปแบบการใช้ชีวิต ที่จะนำมาคำนวณ

ประโยชน์ที่ได้จากการประกันชีวิต

1. การให้ความคุ้มครอง
การให้ความคุ้มครองนี้ไม่ได้หมายความว่าจะคุ้มครองผู้เอาประกันให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ แต่การประกันชีวิตจะช่วยบรร- เทาภาระที่มีกับครอบครัว ถ้าหากผู้เอาประกันเสียชีวิตในเวลาที่ยังไม่สมควร บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามที่ทำประกันภัยไว้ให้แก่บุคคลตามสัญญา (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ที่ทำไว้กับบริษัท ซึ่งเรียกว่า ผู้รับผลประโยชน์ อาจจะเป็นพ่อ แม่ หรือลูก ซึ่งเงินจำนวนนี้จะเป็นค่าเลี้ยงดูและค่าทุนการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ทำประกันชีวิตและซื้อสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจะจ่ายเงินอีกจำนวนหนึ่งเพิ่มเติมจากการทำประกันชีวิตอีกด้วย

2. การออมทรัพย์
หากมีการประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำหรือแบบสะสมทรัพย์ไว้ ก็จะทำให้มีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายในอนาคต หรือเอาไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน อีกทั้งเก็บออมไว้ใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว เป็นต้น ถ้ามีอายุยืนยาวก็จะไม่เป็นภาระกับลูกหลาน และจะทำให้มีเงินใช้จ่ายในยามชราได้อย่างสุขสบาย

3. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
กรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเงินลงทุนส่วนนี้ บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้รับผิดชอบ และส่วนการลงทุนซึ่งจะนำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริหารโดย บลจ. ตามที่ผู้เอาประกัน/ผู้ลงทุนเลือกไว้

You may have missed