Where is Center

อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์-ดาวน์โหลดฟรี !

4 min read

คู่มือสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เนื้อหาอธิบายความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย แสดงภาพจำลองสถานการณ์ต่างๆ เนื้อหาอยู่ในส่วนท้ายๆ ถือว่าใช้ในการเตรียมตัวสอบได้ดีเลยทีเดียว ส่วนรายละเอียดประกอบด้วย

– คำนิยาม
– การใช้รถ
– การใช้ไฟ หรือเสียงสัญญาณของรถ
– การบรรทุก
– สัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร
– การขับรถ
– การขับรถแซง และผ่านขึ้นหน้า
– การออกรถ การเลี้ยวรถ และการกลับรถ
– การหยุดรถ และจอดรถ
– ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
– การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก หรือวงเวียน
– รถฉุกเฉิน
– การลากรถ หรือการจูงรถ
– อุบัติเหตุ
– ลักษณะป้ายจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทาง

ที่มา http://www.drivingdd.com