Where is Center

อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่

ประเภทของใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามพ.ร.บการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

2 min read

ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
    1. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
    2. ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร
    3. ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ
    4. ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ

    ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ, ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ และใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ใช้เป็นใบอนุญาต เป็นผู้เก็บค่าโดยสารได้

You may have missed