Where is Center

อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่

ชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

6 min read

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ แบ่งเป็น 4 ชนิด
     ชนิดที่ 1 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกัน
                 ไม่เกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัมหรือสำหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน

     ชนิดที่ 2 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัม
                 หรือสำหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน

     ชนิดที่ 3 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถซึ่งโดยสภาพใช้สำหรับลากจูงรถอื่น หรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด ๆ บนล้อเลื่อนนั้น

     ชนิดที่ 4 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามประเภทหรือชนิด
                 และลักษณะการบรรทุกตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

     ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สอง, ชนิดที่สาม และชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่งได้
     ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สามและชนิดที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สองได้
     ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สอง และชนิดที่สามได้
     ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถแต่ละชนิด แบ่งตามประเภทของการขนส่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
          – ประเภทส่วนบุคคล สำหรับขับรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล (รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถ พื้นสีขาว ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ)
          – ประเภททุกประเภท สำหรับขับรถในการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก

     ข้อควรจำ
         ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สามารถใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้
         ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สามารถใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้

You may have missed