Where is Center

อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่

การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้ขับรถ กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ

2 min read

การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวคนขับรถ กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ
หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวคนขับรถเดิม
2. รูปถ่าย ขนาด 5 X 6.5 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

You may have missed