Where is Center

อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่

ความหมายของการยกเลิกสัญญาจ้าง

4 min read

การหยุดการจ้างไม่ว่าเป็นการกระทำของนายจ้าง ลูกจ้าง หรือโดยปริยาย ถือว่าเป็นการยกเลิกการจ้างดังต่อไปนี้

1. สัญญาที่กำหนด หมายความว่า สัญญาจ้างสิ้นสุดลง เมื่อ ครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างโดยไม่ต้องบอก กล่าวล่วงหน้า ซึ่งทั้งสองฝ่ายรู้ว่าเริ่มจ้างเมื่อใดและสิ้นสุด สัญญากันเมื่อใด

2. สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนด มีดังนี้ คู่สัญญาอาจบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ เมื่อแจ้งให้ลูกจ้างทราบแล้วก็มีผลทันที ถ้านายจ้างไม่ระบุเหตุผลให้ละเอียดชัดเจนในหนังสือเลิกสัญญาจ้าง นายจ้างจะยกเหตุมาอ้างทีหลังไม่ได้ รวมทั้งสัญญาจ้างที่ไม่มีอายุสัญญาไว้ชัดเจน คู่สัญญาคือนายจ้างกับลูกจ้าง ใครก็ได้จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นบอกเลิกสัญญาจ้างกับอีกฝ่ายหนึ่ง และยังมีการยกเลิกสัญญาจ้างในลักษณะอื่น ๆ อีกที่จะต้องทำความเข้าใจ เช่น ไม่ระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง ระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกสัญญาแต่ระบุไม่ชัดเจน การเลิกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 43 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์”
ในเรื่องของสัญญาจ้างและการยกเลิกสัญญาจ้างนั้นมีรายละเอียดอีกมากมาย

You may have missed