Where is Center

อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3 min read
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง)

สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต

เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี เขต 9 นครราชสีมา เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฏร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 13 กรุงเทพมหานคร สปสช.สาขาจังหวัด
มลูนิธิ/โครงการ

มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
ข้อมูลสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ(สช.)

You may have missed