Where is Center

อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่

ทำไมเหล็กลอยน้ำได้

6 min read

คำถามแรกที่ต้องหาคำตอนคือ เรื่องใกล้ตัวเราว่า ทำไมเรือซึ่งเป็นโลหะจึงลอยน้ำได้?
เรือเหล็กลอยน้ำได้อย่างไร ทำไมเรือเหล็กจึงลอยน้ำได้ทั้งๆ ที่ เหล็กมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ ก็เพราะว่า
เหล็กมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจึงจมน้ำ ถ้านำเหล็กมาตีแผ่เป็นแผ่นบางๆ
แล้วทำเป็นรูปทรงของเรือ ปริมาตรจะเพิ่มขึ้นทั้งๆ ที่มวลเท่าเดิม ทำให้เรือเหล็ก
มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยน้ำได้
การลอยของวัตถุ การลอยของวัตถุ
วัตถุสามารถลอยได้ในของเหลวใดๆ ก็เพราะวัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่า
ของเหลวชนิดนั้น เช่น ไม้ชิ้นหนึ่งมีความหนาแน่น 0.9 G/cm3 สามารถลอยได้
ในน้ำซึ่งมีความหนาแน่น 1 G/cm3

 การที่วัตถุสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำได้  เนื่องจาก วัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ   

และน้ำก็มีแรงดันวัตถุให้ลอยขึ้นมา แรงนี้เรียกว่า “แรงลอยตัวหรือแรงพยุง”
ซึ่งแรงนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่ ยิ่งวัตถุมีพื้นที่สัมผัสกับน้ำมากเท่าไหร่
หรือเข้าไปแทนที่น้ำได้มาก (สังเกตจากปริมาณน้ำในขันหรือชามที่สูงขึ้น)
ความหนาแน่นของวัตถุจะลดลง และแรงลอยตัวจะเพิ่มขึ้น วัตถุจึงลอยตัวในน้ำได้
ดังนั้นหากแผ่นวัตถุให้มีขนาดใหญ่และมีขอบโค้งขึ้นมาคล้ายเรือ วัตถุนั้นก็จะลอยตัวได้ดี